YUNO, WE GO VIRAL

SOCIAL MEDIA AGENCY
GOOGLE ADS EXPERT

Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  a. Yuno Agency: opdrachtgever, handelend onder de naam Yuno Online VOF, gevestigd te
  Maassluis, Steenen Dijck 101, KvK-nummer 83396322;
  b. Opdrachtgever: de ondernemer of onderneming die een opdracht verstrekt aan Yuno Agency.
  c. Schriftelijk: per brief, e-mail, sms, whatsapp-bericht of een Social Medium;
  d. Overmacht: een niet aan Yuno Agency toerekenbare oorzaak ( zoals arbeidsongeschiktheid,
  stroom- of internetstoring, terrorisme, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet
  meer van Yuno Agency kan worden gevergd.
 2. Afspraken
  a. Yuno Agency verricht voor de opdrachtgever naar eigen inzicht adviserende, coördinerende
  en uitvoerende diensten op gebied van communicatie en reclame via digitale en overige
  media.
  b. Yuno Agency kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen uit offertes en/of te
  laat geaccepteerde offertes.
  c. Afspraken over de duur, de prijs, de verwachte einddatum en oplevercriteria komen
  opdrachtgever en Yuno Agency apart schriftelijk overeen.
  d. Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is Yuno Agency gerechtigd de
  afgesproken tarieven en honoraria in redelijkheid te verhogen, voor zover deze aantoonbaar
  zijn gebaseerd op gestegen kosten of indexatie.
  e. De offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en Yuno Agency, deze algemene
  voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid of
  wijzigingen van een oorspronkelijke afspraak, geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.\
  f. Yuno Agency zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een
  voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Yuno Agency mag daarbij derden
  inschakelen.
 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  a. Opdrachtgever en Yuno Agency houden wederzijds informatie geheim over elkaars bedrijf,
  personeel, processen en klanten, tenzij deze informatie al openbaar is of openbaar moet
  worden gemaakt.
  b. Yuno Agency mag voor reclamedoeleinden refereren naar een opdrachtgever, onder de
  voorwaarde dat Yuno Agency geen vertrouwelijke informatie openbaart.
 4. Betaling
  a. Yuno Agency mag betaling van een voorschot door opdrachtgever verlangen ter grootte
  van maximaal 50% van het offertebedrag.
  b. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen
  die termijn betaald, brengt Yuno Agency 15% van de openstaande factuur als
  incassokosten extra in rekening, met een minimum van €40,-
  c. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen
  en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen aan Yuno Agency heeft voldaan. 
 5. Beperking aansprakelijkheid, overmacht, vrijwaring
  a. Yuno Agency is alleen aansprakelijk voor directe schade voor de opdrachtgever als er sprake is
  van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Yuno Agency.
  b. Yuno Agency is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelen of nalaten
  van de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derde partijen, zoals het niet
  tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
  c. In geval van tijdelijke overmacht komt Yuno Agency de overeengekomen verplichtingen
  alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
  d. Opdrachtgever en Yuno Agency kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of
  ontbinden.
  e. Yuno Agency is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
  f. De totale aansprakelijkheid van Yuno Agency omvat in geen geval meer dan het laagste van
  het volgende bedrag;
  (1) Het bedrag dat Yuno Agency en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn
  overeengekomen,
 6. Intellectueeleigendom
  a. Yuno Agency heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het
  auteursrecht, van werken die door Yuno Agency ontstaan bij het uitvoeren van de
  opdracht.
  b. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van opgeleverde
  werken.
 7. Klachten en toepasselijk recht
  a. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan Yuno
  Agency te worden gemeld. Indien er in deze termijn geen klachten worden gemeld, wordt
  opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
  b. Opdrachtgever dient Yuno Agency een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een
  klacht weg te nemen of te herstellen.
  c. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op
  d. Het geheel van afspraken met Yuno Agency valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders
  bepaalt.
 8. Disclaimer
  Hoewel Yuno Agency zich tot het uiterste zal inspannen tot een goede adequate en actuele
  kennisoverdracht kan en zal zij of de vertegenwoordiger van Yuno Agency, geen enkele
  aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuist, onvolledig of ongepast
  handelen, of welk geleden gevolg dan ook, waaronder ook juridische en fiscale gevolgen, op
  social media kanalen of anderszins, veroorzaakt of geleden door de opdrachtgever of zijn
  medewerkers en vrijwilligers, dan wel in wisselwerking met derden ontstaan of derden
  aangedaan. 
 9. Buitengebruikstelling
  a. Yuno Agency heeft het recht geleverde producten/diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik
  hiervan te beperken, als de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting richting Yuno Agency
  niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
  b. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de
  buitengebruikstelling bestaan.
  c. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Yuno Agency gestelde termijn
  zijn verplichtingen is nagekomen.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  a. Alle door Yuno Agency geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,
  scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Yuno Agency totdat de
  opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Yuno Agency gesloten overeenkomsten is
  nagekomen.
  b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
  noch op enige andere wijze te bezwaren.
  c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
  daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Yuno Agency zo snel als redelijkerwijs
  verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  d. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
  deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 11. Duur en beëindiging
  a. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is
  opgenomen en indien Opdrachtnemer zich voor een langere periode verbindt tot het verrichten
  van in die Overeenkomst nader omschreven Diensten (duurovereenkomst), wordt de Overeenkomst
  aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor eenmalige Overeenkomsten voor het ontwikkelen
  of aanpassen van Materialen, geldt dat deze voortduurt voor de duur van voltooiing van de
  Overeenkomst. Eenmalige Overeenkomsten kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
  b. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met inachtneming
  van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden, tenzij in de Overeenkomst een andere
  opzegtermijn is overeengekomen. Partijen zullen in geval van rechtmatige opzegging nimmer tot
  enige schadevergoeding zijn gehouden.
  c. Opdrachtnemer kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
  door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer
  Opdrachtgever – al dan niet voorlopigsurseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van
  Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd
  of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
  d. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte
  prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding
  door Opdrachtgever, mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat
  nog niet door Opdrachtnemer is uitgevoerd. De gefactureerde bedragen voor reeds verrichte of
  geleverde Diensten, blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag
  van opzegging direct opeisbaar.
  e. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden en eventueel verleende
  gebruiksrechten op te schorten of te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities
  niet in acht neemt, in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen dan wel verzuimt door
  Opdrachtnemer gevraagde juiste of volledige gegevens/materiaal en/of informatie te verstrekken.
  f. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst
  als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, zal Opdrachtnemer haar schriftelijk in gebreke stellen,
  waarbij een redelijke termijn zal worden gegeven alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen, tenzij
  nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval Opdrachtgever
  direct in verzuim is. Opdrachtnemer is dan gerechtigd de tussen haar en Opdrachtgever gesloten
  Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht
  tot vergoeding van de tot op dat moment door Opdrachtnemer gemaakte kosten, voorgeschoten
  bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van Opdrachtnemer
  op schadevergoeding.

YUNO, WE GO VIRAL

KvK nummer: 83396322 

BTW-nummer: NL862 858161B01

contact@yunoagency.com

SOCIAL